Vážené kolegyne a kolegovia, milí spolupracovníci, členovia odbornej spoločnosti.

Ak sledujete dianie v našej spoločnosti, aspoň na webovej stránke www.sso.sk, určite ste si všimli, že v marci 2019 prebehli voľby členov výboru SSO. Výsledky volieb v podstate potvrdili zloženie výboru, čo asi znamená, že práca výboru napĺňa vaše očakávania. MUDr. Zuzana Balcová a MUDr. Edita Hlavačková sa vzdali kandidatúry do volieb výboru pre nasledujúce päťročné obdobie. Nahradili ich vami zvolení zástupcovia: Doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD., MPH., a MUDr. Richard Kulich. Prebehli aj voľby do niektorých sekcií SSO, vedúcou sekcie otoneurológie sa stala MUDr. Iveta Csekesová z Komárna. Voľby do sekcie onkologickej ešte nie sú ukončené, organizuje ich Prof. MUDr. Andrej Hajtman, PhD. Podali sme na Prezídium SLS žiadosť o schválenie novej sekcie SSO – Sekcie mladých otorinolaryngológov. Sekcia bola schválená v decembri t.r., má pridelený kód a od januára 2020 môže vyvíjať svoju činnosť. V súlade so stanovami SSO k 31.12.2019 ukončila činnosť dozorná rada a od 1.1.2020 preberá funkciu nová dozorná rada SSO v zložení MUDr. Katarína Obtulovičová, PhD. – predsedníčka, MUDr. Patrik Štefanička PhD., MUDr. Igor Hriseňko st. – členovia.

Uplynulý rok 2019 považujem z hľadiska organizácie odborných podujatí za úspešný. Podarilo sa nám zorganizovať na naše pomery významný a obsiahly 8. Česko-Slovenský ORL kongres v X-Bionics kongresovom centre v Šamoríne v septembri 2019. Aj keď ekonomicky až tak úspešný nebol, po stránke odbornej i spoločenskej určite áno. Povzbudzujúco prebehla aj Akadémia SSO určená pre školencov zaradených do špecializačnej prípravy v ORL. Konala sa 25.až 27.10. v hoteli Stupka na Táloch. Spomenúť treba aj všetky tradičné odborné podujatia, akými sú Bienále disekcie spánkovej kosti a Otologický deň v Bratislave Rinofest a Kurz disekcie spánkovej kosti v Ružomberku či pomerne nové kurzy a sympóziá akými sú napr. Sympózium 12 hlavových nervov v Adeli centre v Piešťanoch či Jakubíkovej deň v Bratislave. Nechcem a ani nemôžem hodnotiť všetky podujatia spolku lekárov či krajské semináre organizované primármi a prednostami ORL oddelení krajských miest, pretože som nebol ich účastníkom. Chcem ale zdôrazniť, že každé podujatie má svoj význam pre podporu ORL odboru, vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v regióne a pre získavanie kreditov v rámci CME.

Teší ma, že sme sa vedeli presadiť v medzinárodnej konkurencii. Prof. MUDr. Milan Profant, CSc., je stále výkonným vedeckým sekretárom IFOS, Doc. MUDr. Miroslav Tedla PhD., MPH. sa dostal do vedenia CEORLHNS – Konfederácie európskej spoločnosti ORL a chirurgie hlavy a krku, súčasne zastupuje SSO v EBEORL HNS a je členom skúšobnej komisie pre ústne skúšky vo Viedni.


V roku 2018 sme prostredníctvom vydavateľstva Herba v Bratislave predstavili novú 480 stranovú publikáciu Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, ktorá sa plánovala ako základná študijná literatúra pre atestantov v špecializačnej príprave a ako doplnková pre medikov a kolegov pracujúcich v hraničných odboroch. V priebehu rokov 2018 a 2019 sa predalo asi 400 kníh. V septembri 2019 získala táto publikácia Cenu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii biologické a lekárske vedy, ktorú udeľuje Literárny fond SR. Autorským prispením viacerých členov spoločnosti, s iniciatívou a dohľadom prednostky DORL kliniky NÚDCH MUDr. Šebovej, s finančnou podporou SSO sme pripravili samostatný diel venovaný otorinolaryngológii a chirurgii hlavy a krku do celoštátnej edície „Princípy chirurgie“ ktorá by mala uzrieť svetlo sveta začiatkom roku 2020.

V roku 2020 stojí pred nami dôležitá úloha- vypracovanie štandardných diagnostických a liečebných postupov v otorinolaryngológii. Nepozdáva sa mi celkom postoj MZSR, ktoré deklaruje, že na nich pracuje a pritom celú pracovnú agendu dáva priamo na plecia SSO. Pochopil som len to, že ak ich nedodáme v požadovanej forme, nebude ich náš odbor mať a to by naozaj bola hanba.

Milí spolupracovníci, členovia spoločnosti, čaká nás znova len poctivá práca v nadchádzajúcom roku. Ak k nej viete vyčariť aj úsmev a ochotu, pacient si to všimne a ocení vašu pomoc. Určite si to radi prečítate na internete v hodnotení vašej ambulancie.

Teším sa na stretnutie s vami napríklad na 17. Neuschlovom dni 7.2.2020 v Martine, či na 18. Pracovných dňoch chirurgie bázy lebky14.-16.5.2020 v Rožnově pod Rahoštěm, alebo určite na 67. kongrese SSO 2.-4.09.2020 v Žiline v hoteli Holiday Inn.

Želám Vám všetko dobré do nového roku 2020 !

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.
Predseda SSO Pavel Doležal