Projekt Dvorana slávy slovenskej medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti

Cieľom zriadenia Dvorany slávy slovenskej medicíny je popularizácia osobností slovenskej medicíny, ktoré významnou mierou prispeli k budovaniu slovenského zdravotníctva, medicínskeho školstva a vzdelávania, k zvyšovaniu odbornej úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, k šíreniu dobrého mena slovenskej medicíny doma i v zahraničí a ktoré sa zaslúžili o vznik a rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Z radov významných slovenských otorinolaryngológov bol dňa 14.6.2016 ako prvý uvedený do Dvorany slávy SLS pán prof. MUDr. Jozef Strelka, DrSc. na návrh MUDr. Iriny Šebovej, CSc., MPH, členky Prezídia SLS po schválení Výborom SSO SLS dňa 4.6.2016. Slávnostného aktu sa zúčastnila jeho pani manželka MUDr. Violeta Strelková a blízki príbuzní a priatelia, ktorých pozvala. Za Výbor SSO SLS bol prítomný doc. MUDr. Pavel Doležal, PhD., mim.prof., prof. MUDr. Milan Profant, CSc. a prof. MUDr. Juraj Klačanský, CSc.

Dvorana Slávy slovenskej medicíny


MUDr. Violeta Strelková pocas slávnostného aktu uvedenia svojho manžela pána prof. Strelku do Dvorany slávy SLS v prítomnosti doc. MUDr. P.Doležala, CSc., mim. prof., prezidenta SSO SLS, prof. MUDr. M. Profanta, CSc., clena výboru SSO SLS, prof. MUDr. J. Klacanského, CSc., clena výboru SSO, MUDr. I. Šebovej, CSc., MPH, clenky Prezídia SLS a MUDr. T.Hegera, PHD., MHA, synovca prof. Strelku.


Pani MUDr. Violeta Strelková v zastúpení svojho manžela, prof. MUDr. Jozefa Strelku, DrSc., pri jeho uvedení in memoriam do Dvorany slávy SLS v prítomnosti prezidenta SLS pána prof. MUDr. Jána Brezu, CSc. a vedeckého sekretára SLS pána prof. MUDr. Mariána Bernadica, CSc.