Pracovná sila otorinolaryngológov (ORL) na Slovensku a v Európe

Pravdepodobne nikdy nedospejeme k údaju o optimálnom počte ORL na Slovensku. Je to dané tým, že v Európe sú rôzne systémy zdravotnej starostlivosti a tým aj rôzny počet špecialistov. Naše tradície pochádzajú z Rakúsko-Uhorska, (založenie zdravotných poisťovní), a preto počet špecialistov v tomto regióne sa vždy bude líšiť od počtu špecialistov v anglo-saskom a frankofónnom priestore. Účelom tohto textu nie j navrhovať zmeny, ale zmapovať, ako to u nás v súčasnosti vyzerá.

Najskôr na ilustráciu niekoľko čísel z Európy

 Inhabitants (Mill.)ENT SpecialistsENT/InhabitantsTrainees
Austria8.440.4656371:13.00065
Belgium10.951.2667011:16.00081
Denmark5.475.7913171:17.00080
Finland5.404.9563331:16.00052/75
France65.447.3742.8001:23.000260
Germany81.859.0005.3401:15.000 
Greece10.787.6901.4001:8.000 221
Italy60.626.44224501:25.000350
Ireland4.581.269531:86.00025
Luxembourg511.840331:16.0005
Netherlands16.696.0005481:30.000118
Portugal10.637.0005911:18.00058
Spain47.190.4933.0001:16.000280
Sweden9.476.1055941:16.000147
United Kingdom61.792.000724  +SAS* 200= 924 1:85.0001:67.000344
Cyprus1.120.489541:21.0003
Czech Republic10.532.7708651:12.00084
Estonia1.294.236961:13.0005
Hungary10.005.0006521:15.00035
Latvia2.245.8001501:15.0007
Lithuania3.187.6592371:13.00022
Malta419.0007 (2 retired)1:60.0004
Poland38.501.0001.8001:21.000120
Slovakia5.404.3224761:11.000100
Slovenia2.057.660681:30.00022
Z tabuľky je zjavné nerovnomerné rozdelenie počtu ORL na počet obyvateľov naprieč Európou. Po aktualizácii našich čísel sa na Slovensku pohybujeme niekde na úrovni Rakúska.

Otorinolaryngológovia na Slovensku

Na Slovensku máme dva typy ORL lekárov ambulantných a oddielenských. Je pravda že veľmi malá časť ambulantných (čo je synonymum pre neštátnych) vykonáva chirurgické výkony v zariadeniach JDCH a tiež časť oddielenských vykonáva ambulantnú činnosť, resp. chirurgické výkony pre JDCH. Presnú hranicu medzi nimi sa nedá určiť, ale to je aj zámer špecializačného štúdia pripraviť špecialistov pre obe činnosti a dospieť k lekárom ktorí budú poskytovať obe formy starostlivosti.

V súčasnosti máme na Slovensku aktívnych 397,8 otorinolaryngológov s nejakým stupňom vzdelania. Nevieme odlíšiť, koľkí majú starú prvú atestáciu, ktorá sa v súčasnosti nepovažuje za ukončené vzdelanie. Počet 476, ktorý sa vyskytuje v údajoch európskej štatistiky vyjadruje počet členov SSO a teda je veľmi nepresný, navýšený o logopédov a neatestovaných orl, členov SSO.

V nemocniciach na ORL oddeleniach pracuje 180 lekárov, z nich je 106 ORL špecialistov. Pomerne presne to koreluje s údajom, ktorý sme získali z akreditovaných pracovísk, ktoré majú v špecializačnej príprave 75 lekárov.

Na pracoviskách JDCH pracuje 37,4 lekárov

V ambulanciách pracuje 254,4 lekárov

Z tohto možno usudzovať, že 2/3 špecialistov pracuje v ambulanciách a väčšina týchto lekárov nevykonáva chirurgickú činnosť. Tieto čísla vyjadrujú, že dnes máme na Slovensku 1 ORL na 13.500 obyvateľov.

Na Slovensku máme dnes 21 ORL oddelení, a navyše špecializované pracoviská: 2 detské ORL a jedno foniatrické. Tento počet by sa mohol zdať racionálne znížený voči počtu 45, ktoré sme mali po roku 1989. Týchto 21 orl oddelení je však dnes doplnených o 27 pracovísk JDCH, čiže možno povedať, že počet pracovísk, poskytujúcich chirurgickú ORL liečbu je dne vyšší, ako bol tesne po roku 1989.

Problémom pracovnej sily v slovenskej ORL nie je nedostatok lekárov, tých máme dostatok, ba i navyše. Problémom je nerovnomerná distribúcia po Slovensku. Darmo budeme plakať, že lekárov máme v dôchodkovom veku, že ich nemá kto nahradiť, že sú oblasti, kde nevieme poskytnúť orl starostlivosť. Jednoznačne platí, že ORL lekárov máme dostatok, vychovávame primeraný počet špecialistov na obmenu prirodzeného úbytku špecialistov. Avšak výchova ďalších otorinolaryngológov znamená, že noví pribudnú najmä v Bratislave, Košiciach a ďalších väčších mestách a problém Oravy, Gemera, juhu Slovenska, Kopaníc, Kysúc sa zmení iba málo, ak vôbec. Na Slovensku sme si neosvojili sťahovanie za prácou. Domov, vzťahy, byt, dom majú v našich mysliach väčšiu hodnotu ako práca. V ostatnej Európe je to naopak, domov si vybudujem tam, kde nájdem prácu.

Rozvrstvenie pracovísk a otorinolaryngológov v jednotlivých krajoch

Kraj Počet obyv.Počet lekárov v ORLPočet ORL špec.Počet odd.Počet JDCHPomer obyvat./ORL
Prešovský814.52758,446,43217.554
Košický792.99191,874,84510.601
Žilinský690.12166,9857,982411.903
Trenčiansky599.85741352617.138
Banskobystrický656.81345,938,93216.885
Nitriansky706.37539312322.786
Trnavský551.000 372314.891
Bratislavský628.68694,577,5548.112


Špecializačná príprava z ORL

Špecializačnú prípravu z ORL poskytujú 4 akreditované pracoviská: LFUK Bratislava, LFUPJŠ Košice, JLFUK Martin a SZU Bratislava s klinickou bázou v Ružomberku. V súčasnosti je zaradených do špecializačného štúdia ORL 75 lekárov v rôznom stupni vzdelávania:
LFUK Bratislava 18
LFUPJŠ Košice 30
JLFUK Martin 11
SZU Bratislava/Ružomberok 16

Od roku 2012 na Slovensko ukončilo špecializačné štúdium 22 lekárov.

Z týchto čísel vyplýva, že záujem o odbor je primeraný, počet graduovaných špecialistov za kalendárny rok je adekvátny a stabilizovaný. Z daných 22 atestantov iba jeden pracuje v ambulantnom sektore. Dá sa povedať, že ORL lekári vstupujú do neštátneho sektoru až v neskoršom profesionálnom veku.

Záverom možno povedať, že počet otorinolaryngológov na Slovensku odpovedá nášmu geografickému priestoru a počtu orl v susedných krajinách. Počet lekárov zaradených do špecializačného štúdia zaisťuje primeranú budúcnosť otorinolaryngologickej pracovnej sily na Slovensku. Zmena štruktúry pracovnej sily (viac orl lekárov zaradiť do chirurgickej aktivity, ambulovanie ORL chirurgov, zníženie počtu otorinolaryngológov v krajine) v súčasnosti neumožňuje platná legislatíva a zásady zdravotných poisťovní.

Milan Profant a krajskí odborníci