Vážené kolegyne a kolegovia, milí spolupracovníci, členovia odbornej spoločnosti.

Uplynulý rok 2020 bol komplikovaný pre celú našu spoločnosť. Nielenže sa postupne rušili všetky odborné podujatia, ale pre Covid-19 pandémiu sa nestretol ani výbor SSO prezenčne. Začiatkom roka sme dohodli stretnutie s riaditeľom Inštitútu zdravotnej politiky MZ, Mgr. Martinom Smatanom so zámerom prerokovať projekt stratifikácie nemocníc a organizáciu liečebnej ORL starostlivosti na Slovensku. Termín stretnutia a súčasne zasadania výboru sa stále presúval a nakoniec určil na sympózium Otologický deň v Bratislave. Toto podujatie sa neuskutočnilo pre pandémiu. Aj ďalšie plánované stretnutie výboru na 67.kongrese SSO v Žiline 2.9.2020, v hoteli Holiday Inn, sa muselo stornovať, samotný kongres sme presunuli na rovnaké miesto o rok neskôr, čiže 8.-10.9.2021. a všetci dúfame, že sa po úspešnom očkovaní nás zdravotníkov aj uskutoční prezenčnou formou. Zasadnutie výboru prebehlo v júli 2020 mailovou formou, zápisnicu nájdete na stránke spoločnosti. Zhromaždenie členov SSO čiže po starom plenárna schôdza v roku 2020 nebola vôbec. Nepamätám si, že by sa v minulosti niečo takéto vyskytlo, snáď ani v celej histórii SSO od jej založenia.

Všetci cítime ako situácia v zdravotnícve a pandémia oklieštili všetky naše profesionálne aktivity. Nielen každodenné liečebno-preventívne úkony, chirurgickú činnosť na operačných sálach, ale aj pedagogické povinnosti. Odrazu bolo nejako viac času na premýšľanie ako ďalej. Snažili sme sa preto od začiatku na webovej stránke informovať členov SSO o účinných opatreniach a možnostiach ochrany pred infekciou, hlavný odborník pre ORL vydal pokyny pre činnosť ambulancií aj oddelení a aj metodické usmernenie k ORL chirurgickej činnosti v podmienkach infekcie. V spolupráci s RNDr. Marcelou Martončíkovou, PhD. a RNDr. Enikő Račekovou, PhD., z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach sme podali žiadosť o grant na testovanie čuchu v súvislosti s Covid infekciou. Grant schválený nebol, tak sa snažíme aspoň o vytvorenie internetovej stránky, na ktorú by sa mohli hlásiť pacienti s poruchou čuchu, a otestovať sa sami pomocou sady čuchových fixov. Pri potvrdenej anosmii by mal nasledovať PCR test na Covid a ďalšie sledovanie pacienta na ORL ambulancii. Na všetko ale treba dopredu financie, a tie sa zháňajú ťažko. Veľmi podobné to je aj s organizáciou webinárov zameraných na dištančné vzdelávanie v odbore. Máme síce nachystané témy aj prednášateľov, ale financovanie takýchto podujatí presahuje možnosti SSO. Na zaplatenie kreditov pre SLK (300 eur za jeden webinár) plus úhradu IT firme, ktorá technicky webinár zabezpečí (3000 eur za jeden webinár), musíme najprv zohnať partnera – sponzora. Ako nádejné sa ukazuje zaplatenie licencie programu Zoom na jeden rok a tvorba výučbového programu vo vlastnej réžii. Predpokladáme, že vo februári by sa mohol prvý webinár uskutočniť.

Nechcem vymenúvať len neúspechy a pridávať negatívne predpovede, tých počúvate denne dosť. V roku 2020 vyšla pekná publikácia História Slovenskej lekárskej spoločnosti autorov Breza, Bernadič, Mácová, v ktorej je na stranách 225 -228 krátka história SSO aj fotografickou dokumentáciou. S prispením SSO a najmä zásluhou súčasnej prednostky DORL kliniky NÚDCH MUDr. Šebovej, CSc., MPH., vyšiel zatiaľ posledný – 5. diel projektu profesora Simana - Princípy chirurgie. Autorsky sa podieľal široký kolektív otorinolaryngológov zo Slovenska aj Čiech, aj viacerí členovia výboru SSO. Vlastné otorinolaryngologické chirurgické postupy sú opísané v dieli Vb, spolu s ortopédiou na vyše 400 stranách. Pokladám za úspech, že sa náš odbor etabloval v chirurgických disciplínach a dostal čestné miesto v tejto rozsiahlej publikácii mapujúcej súčasný stav chirurgie na Slovensku.

Milí spolupracovníci, členovia SSO, želám vám aby ste o infekcii Covid 19 len čítali, nepocítili jej silu u vás a vašich blízkych a aby sme sa, už všetci zaočkovaní, stretli v hojnom počte na jesennom kongrese SSO v Žiline.

Doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim.prof.
Predseda SSO Pavel Doležal