Stanovy SSO

Článok I.

Preambula

Slovenská otolaryngologická spoločnosť bola dosiaľ organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti. Na základe rozhodnutia pléna tejto spoločnosti zo dňa 3.10.1996 a súvisiaceho rozhodnutia jej výboru o zmene postavenia a právneho vzťahu k Slovenskej lekárskej spoločnosti transformuje sa na spoločnosť s právnou subjektivitou, pričom ostáva kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Súčasne bolo rozhodnuté o zmene doterajšieho názvu „Slovenská otolaryngologická spoločnosť“ na Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku“ (logo SSO).

Článok II.

Základné ustanovenia

1. Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (ďalej len spoločnosť) je neziskové, voľné, záujmové, dobrovoľné, nepolitické združenie fyzických a právnickych osôb, ktoré združuje odborníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji medicínskeho poznania v oblasti diagnostiky, prevencie a liečby chorôb ucha, nosa, hrdla, hlavy a krku. Spoločnosť sa zakladá podľa zák.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Názov: Slovenská spoločnosť pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku (skratka SSO).
3. Spoločnosť je právnickou osobou. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do registra vedeného na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
4. Sídlo: I.ORL klinika LFUK, FNsP a SZU, Antolská 11, 851 07 Bratislava 5
5. V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda výboru a vedecký sekretár, každý samostatne.
6. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok III.

Poslanie a ciele

1. Spoločnosť ako záujmové združenie (čl. I.ods.1) je vytvorené za účelom získavania a šírenia medicínskych, vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov na základe aktuálneho vývoja otolaryngológie a hraničných medicínskych odborov vo svete a odbornej výchovy svojich členov.
2. Spoločnosť sa ďalej zaoberá
- organizovaním kongresov, sympózií,odborných seminárov a iných odborných aktivít s domácou i zahraničnou účasťou, vydávaním odborného časopisu, zborníkov, buletínov a iných informačných materiálov, ako aj spolupôsobením s renomovanými lektormi
- udržiavaním a rozširovaním stykov s odbornými spoločnosťami iných odborov medicíny doma i v zahraničí
- napomáhaním šírenia poznatkov a skúseností svojich členov doma i v zahraničí
- zastupovaním oprávnených požiadaviek a záujmov členov vo vzťahu k SLS, k Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu školstva SR, zdravotným poisťovniam, SZU, Lekárskym fakultám a iným fakultám zdravotníckeho vzdelávania, Lekárskej komore a pod.
- Spoločnosť udeľuje odmeny a pocty za mimoriadne zásluhy o rozvoj odboru.
3. Za tým účelom spoločnosť si vytvára podľa potreby odborné sekcie.

Článok IV.

Vznik a zánik členstva

1. Členom spoločnosti sa môže stať fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejaví záujem o členstvo, vykonáva praktickú, vedeckú a inak kvalifikovanú odbornú činnosť v zdravotníctve alebo v oblasti prírodných a technických vied, prihlási sa za člena, súhlasí so stanovami a zaplatí členský príspevok.
2. Členstvo môže byť aj kolektívne. Kolektívnym členom sa môže stať právnická osoba s príbuznou činnosťou.
3. Členstvo vzniká prijatím za člena Výborom SSO. Výbor SSO dá informáciu o prijatí nového člena na vedomie členskej schôdzi SSO.
4. Členstvo zaniká:
- vystúpením na základe písomného oznámenia člena
- úmrtím člena, resp. zánikom právnej subjektivity právnickej osoby
- vylúčením člena Výborom SSO zo závažných dôvodov. Odvolanie voči rozhodnutiu Výboru SSO o zániku členstva SSO rieši Revízna komisia SSO a predkladá na konečné rozhodnutie pred Členskú schôdzu SSO.
- rozhodnutím o zrušení členstva pre neplatenie členských príspevkov po dobu viac ako jedného roku.

Článok V.

Majetok a hospodárenie

1. Majetok spoločnosti sa nadobúda z členských príspevkov, dotácií zo štátneho rozpočtu, z darov a príspevkov sponzorov a iných osôb, prípadne z hospodárskej činnosti vykonávanej v zmysle platných predpisov.
2. Spoločnosť ako právnická osoba hospodári s vlastným majetkom na princípe neziskových záujmových organizácií. Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozpočtom na príslušný kalendárny rok.
3. Spoločnosť zodpovedá celým svojím majetkom za nesplnenie svojich povinností.
4. Kontrolu hospodárenia vykonáva revízna komisia.

Článok VI.

Orgány spoločnosti

1. Orgány spoločnosti sú:
- členská schôdza
- výbor
- revízna komisia
2. Najvyšším orgánom spoločnosti je členská schôdza.
Do jej pôsobnosti patrí:
- rozhodovať o zmene názvu a sídla spoločnosti
- rozhodovať o zmene predmetu činnosti
- voliť a odvolávať členov výboru a náhradníkov, ďalej členov výboru s hlasom poradným a členov revíznej komisie
- schvaľovať ročnú účtovnú uzávierku a správu o hospodárení, výročnú správu o činnosti a správu revíznej komisie
- rozhodovať o zrušení a likvidácii spoločnosti
- rozhodovať o iných veciach podľa uznesenia členskej schôdze.
3. Členská schôdza sa koná najmenej raz za rok obvykle ako súčasť národného kongresu a zvoláva ju výbor SSO. Písomná pozvánka musí byť zaslaná najmenej 15 dní pred konaním členskej schôdze.
4. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Uznesenie členskej schôdze je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Ak sa v určenom termíne nezíde nadpolovičná väčšina členov, koná sa náhradná schôdza o 30 minút neskôr. Táto je uznášaniaschopná bez zreteľa na počet prítomných členov. Uznesenie náhradnej členskej schôdze je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov.
5. Výbor sa volí na 5-ročné funkčné obdobie. Výbor má 9 členov a jeho členmi sa stávajú prví 9 kandidáti vo voľbách do výboru SSO, ktorí získali najviac hlasov. Kandidáti, ktorí sa umiestnili na 10., 11. a 12. mieste vo voľbách do Výboru SSO, sa stávajú náhradníkmi do Výboru SSO. Výbor SSO riadi činnosť SSO medzi obdobiami konaní členských schôdzí. Predsedom Výboru SSO sa automaticky stáva kandidát s najvyšším počtom hlasov vo voľbách.
6. Na práci Výboru SSO sa s hlasom poradným môžu zúčastňovať:
- vedúci pracovníci vzdelávacích inštitúcií v odbore ORL
- krajskí odborníci
- predsedovia odborných sekcií SSO
- hlavný odborník pre ORL
- prezident národného kongresu SSO v danom kalendárnom roku
- predseda Komisie neštátnych otolaryngológov Lekárskej komory
7. Práva a povinnosti výboru:
- zvolávať členské schôdze
- voliť spomedzi seba vedeckého sekretára a ďalších funkcionárov výboru
- zostavovať a realizovať ročné koncepcie činnosti a súvisiacich aktivít (kongresy, sympózia, odborné semináre)
- schvaľovať návrhy na udelenie odmien a pôct
- schvaľovať dôležité odborné a zahraničné styky
- rozhodovať o príspevkoch na domáce a zahraničné cesty a pobyty
- schvaľovať účasť zahraničných lektorov na kongresoch, sympóziach, seminároch, prednáškach a pod.
- rozhodovať o vytvorení odborných sekcií spoločnosti
- rozhodovať o členstve v medzinárodných a zahraničných organizáciach
- delegovať zástupcov do konkurzných komisií na miesta prednostov a primárov otolaryngologických oddelení a kliník
- delegovať zástupcu do atestačných komisií
- rozhodovať o nakladaní s nehnuteľným majetkom spoločnosti.
8. Výbor zasadá obvykle 4x do roka, no najmenej raz ročne pri príležitosti národného kongresu. Výbor je uznášaniaschopný pri účasti nadpolovičnej väčšine členov. Hlasovať a rozhodovať možno v naliehavých prípadoch aj per rollam (telefonickou, telefaxovou, e-mailovou alebo písomnou formou).
9. Predseda (vedecký sekretár) výboru zabezpečuje plnenie uznesení a iných rozhodnutí výboru, zastupuje spoločnosť, koná v jej mene navonok a robí právne úkony v mene spoločnosti, pokiaľ nie sú vyhradené členskej schôdzi.
10. Vedecký sekretár je na čele riadiaceho a správneho aparátu spoločnosti, zabezpečuje výkony bežnej činnosti, hospodárenie s majetkom, finančnými prostriedkami, vedenie predpísanej účtovnej (inej) evidencie a písomnej agendy

Článok VII.

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:
- voliť a byť volený do orgánov spoločnosti a odborných komisií
- nárokovať si finančné úľavy pri kongresových poplatkoch
- požadovať pravidelné informácie o aktivitách spoločnosti
- podávať a dostávať podnety a návrhy na zlepšenie práce spoločnosti
- aktívne sa podieľať na činnosti spoločnosti a jeho sekcií
2. Člen má povinnosti:
- dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov spoločnosti
- riadne a včas platiť členský príspevok
- zúčastňovať sa na práci spoločnosti, poskytovať podklady pre jej činnosť, podporovať a obhajovať jej záujmy
- odborne sa vzdelávať a svoje poznatky v rámci poslania spoločnosti aktívne šíriť
- prispievať k rozvoju odboru a zdržovať sa všetkých aktivít smerujúcich proti činnosti spoločnosti.
3. Výšku členského príspevku na daný kalendárny rok určuje členská schôdza SSO. Ak tak neučiní, platí výška príspevku z predchádzajúceho roka. Členské príspevky slúžia na zabezpečenie činnosti spoločnosti, riadneho chodu sekretariátu, korešpondencie a nákladov spojených s prípravou a organizovaním podujatí spoločnosti a vydávanie odborného časopisu.

Článok VIII.

Udeľovanie cien, pôct a odmien

1. Spoločnosť môže udeliť každoročne ceny, pocty a odmeny za činnosti, ktoré významne prispeli k rozvoju oboru, vlastným členom, nečlenom, organizáciam a zahraničným partnerom.
2. V spolupráci so Slovenskou lekárskou spoločnosťou možno požiadať o udelenie tradičných cien a medailí ako aj čestných členstiev Slovenskej lekárskej spoločnosti.
3. Spoločnosť môže udeliť:
- Čestné členstvo spoločnosti
- Lajdovu cenu
- diplom za mimoriadny príspevok k rozvoju odboru
- diplom za najlepšiu publikáciu v odbore otolaryngológie
- diplom za najlepšiu prednášku v odboru otolaryngológie
- finančnú odmenu za mimoriadnu prácu
4. O udelení odmien a pôct rozhoduje výbor spoločnosti.

Článok IX.

Revízna komisia

1. Členovia Revíznej komisie sa volia súčasne s voľbami do Výboru SSO na samostatnej kandidátskej listine. Revízna komisia pozostáva z 3 členov. Členom RK nemôže byť člen výboru
2. Členovia revíznej komisie volia zo svojho stredu predsedu
3. Revízne správy predkladá revízna komisia členskej schôdzi prostredníctvom výboru, ktorý sa k nej vyjadrí
4. Revízna komisia je kontrolným orgánom spoločnosti, zodpovedá za svoju činnosť členskej schôdzi
5. Členovia revíznej komisie majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru s hlasom poradným
6. Revízna komisia zasadá podľa potreby, najmenej však raz ročne.

Článok X.

Záverečné ustanovenie

1. Spoločnosť je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Ustanovenia stanov Slovenskej lekárskej spoločnosti, vyplývajúce z tohto jej kolektívneho členstva, sú pre spoločnosť záväzné a je povinná ich dodržiavať.
2. Organizačná štruktúra a vnútorné organizačné vzťahy spoločnosti budú upravené organizačným poriadkom, ktorý vydá výbor.
3. Pri zrušení spoločnosti výbor určí likvidátora, ktorý bude zodpovedný za likvidáciu, rozdelenie likvidačného zostatku medzi členov podľa členských príspevkov a za výmaz z registra združení.
Spoločnosť zaniká výmazom z registra združení vedenom na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
4. Spoločnosť bude úzko spolupracovať so štátnymi orgánmi, najmä s Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva SR, SAV a i.
5. Zmeny a doplnky stanov sú platné len ak boli vykonané v písomnej forme a schválené členskou schôdzou.
6. Zmena stanov bola schválená členskou schôdzou dňa 3.9.2004. Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy registrované na Ministerstvom vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-13651 dňa 23.12.1997 rušia.